Algemene voorwaarden

De opdracht zal in nauwe samenwerking met u worden uitgevoerd teneinde het project succesvol te laten verlopen. Wij gaan ervan uit dat de besluitvorming efficiënt verloopt. 

JouwDesigner behoudt zich het recht om een opdracht voortijdig te beëindigen zonder kosten in rekening te brengen. Vanzelfsprekend behandelen we alle door u ter beschikking gestelde informatie strikt vertrouwelijk. 

De werkzaamheden zullen in een aaneensluitend traject worden uitgevoerd. 

Werkzaamheden kunnen aanvangen na schriftelijk opdrachtbevestiging. De hoogte van het honorarium zijn beschreven in de offerte, dan wel opdrachtbevestiging. Als aanvullende (advies)-werkzaamheden gewenst zijn, zal op verzoek een aanvullende prijsopgave verstrekt worden. 

In het geval van ingrijpende wijzigingen die buiten de invloed van JouwDesigner liggen, waardoor niet voorziene werkzaamheden ontstaan, zullen wij de opdrachtgever een prijsopgave verstrekken voor aanvullende vergoedingen. Indien door onvoorziene omstandigheden het project door de opdrachtgever wordt geannuleerd zullen wij de reeds door ons bestede kosten in rekening brengen. 

JouwDesigner behoudt zich het recht om een opdracht niet aan te nemen. 

De gestanddoeningstermijn van de offerte is 14 dagen. JouwDesigner berekent alle offertes en prijzen met een tarief van €35(Ex. BTW.) per uur. De gemaakte kosten worden na het leveren van het product of de dienst gefactureerd. De betaaltermijn is 30 dagen na ontvangst van de factuur. Indien de factuur niet binnen de betaaltermijn voldaan wordt, behoudt JouwDesigner zich het recht om de factuur met 10% te verhogen, na toevoeging van €15 administratiekosten. 

Graag vermelden wij uw naam en website op onze website en in ons portfolio.  

JouwDesigner behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 

JouwDesigner heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgevers ter kennis van derden worden gebracht.

JouwDesigner is onderdeel van JouwICTer Mijnsheerenland.